Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Előszó

 -Európában a huszadik század utolsó évtizedének kezdetén, világra szóló események történtek. Az emberiség történetében példa nélkül álló ideológiai, világnézeti szembenállás oldódott fel vértelen, civilizált kompromisszumokkal.

    -Mielőtt messzemenő következtetésekre vállalkoznánk, érdemes néhány alapos indokot felsorakoztatni,  az események alakulásának erre a módjára. Jelenünk a múltban gyökeredzik, tekintsünk tehát vissza

    -A nagy társadalmi változásokat általában, a társadalomban végbemenő termelési viszonyok megváltozása idézi elő, hiszen következményeként a társadalmi viszonyok is megváltoznak. Nem szabad elfelejtenünk! A kapitalizmus megerősödését, kiteljesedését a természettudományos haladással párhuzamosan az ipari forradalom hozta el. Amint, a fenti indokoltsággal, lejárt az idejük a nagy rabszolgatartó rendszereknek, a népvándorlások korának, a feudalizmusnak, úgy a klasszikus kapitalizmus is jelentősen módosult. A nagy háborúk után újkapitalizmusnak nevezték, amely úgy tűnik újabb fordulópontjához, megkockáztatom – a jóléti államok, un. fogyasztói társadalmak megjelenésével-végpontjukhoz érkeztek. 

    -Közben megjelent az emberiség jövőjét tekintve alternatívát jelentő szocialista gazdasági-társadalmi rend. Európában egy hibás döntés ezeket a társadalmakat visszalépésre kényszerítette. Szükségszerű folytatása előbb-utóbb valamennyi társadalomban be fog következni.

A hiba az egypártrendszerű diktatúra sikertelen átvezetése volt, a többpártrendszerű alkotmányos szocializmusba. A közmegegyezés még nem vált életformává, ehhez még egy ideig diktatúrára, lett volna szükség.   

-Tudomásul kell vennünk, forradalom van! Tudományos forradalom zajlik körülöttünk.

Egyre és egyre kevesebb ember állítja elő, mindig kevesebb erőfeszítés árán, a pontosabb és jobb minőségű javakat.

Ha a XlX. század jelentette az ipari forradalom gerincét, úgy a XX. század második felében elindult tudományos haladás hihetetlen, sőt félelmetes eszközöket adott az emberiség kezébe.

Gondoljunk csak az elektronikára, a nukleáris kutatásra, a biológiára, az űrkutatásra. Minden új eredmény, lehet egy következő kiinduló kutatás alapja. Láncreakciószerű, egyre gyorsuló folyamatról van szó. Jelenkori évszázados haladás, felér az emberiség évezredes haladásával.

Nem szerencsés hasonlat, de figyelmeztetés!

   -A tudományos haladás megelőzte a társadalmi evolúciót. A fejlett polgári demokráciák gazdaságának, kapitalista hajtómotorja (profit és a magántőke) veszélyt jelent a Jövő számára.

   -Az európai volt szocialista országokban, elsősorban Magyarországon végbement változásokat követve igyekszik ez az írás rövid értékelést adni a fenti állításról, természetesen nem mondva le a részletesebb folytatásról sem.

megyerimihaly.

                                         Zsákutca

Málta után az európai szocialista országok előtt megnyílt a lehetőség az önálló független kűl és belpolitika kialakítására. A történések természetesen mind egy irányba mutattak, hiszen a több évtizedes egypártrendszer, a szovjet csapatok jelenléte, a Varsói Szerződés, a KGST szovjet irányítása, valóságos szovjet hatalomgyakorlást jelentett.

A tagországok állampolgárai egyenként is elnyomást, de a legjobb esetben is függőséget éreztek ebben az időben. A változások célja a kapitalista gazdasági és társadalmi rend visszaállítása volt, amely az előzmények ismeretében, illetve a közvetlen környezetben élő fejlett tőkés társadalmak életszínvonalát ismerve nem volt kétséges.

            -Nem volt nehéz dolguk az új honatyáknak, hiszen demokráciát és szabadságot hirdettek. Az emberek bizakodó várakozással tekintettek rájuk. Nem is kellett csalódniuk. A máltai megegyezés szerint a szovjet csapatok kivonultak az országból.   

Az új hatalom a tulajdonviszonyok átalakításával kezdte. A régi alapokat felépítményével együtt le kellett bontani, hogy az új rendet megvalósíthassák. Szétkárpótolták a világ legütőképesebb mezőgazdaságát, a vidék eltartóját. Csődeljárás alá vonták a nagy állami iparvállalatokat, ezzel megszüntették a nagy munkás közösségeket. Kárpótolták az előző rendszer károsultjait (emitt-amott a névrokonokat is) és kitartóan privatizáltak, hogy megteremtsék a kapitalista rend (piacgazdaság) alapjait?(A privatizáció szinonimáit jól ismerjük) Korrekt definiálása, negatív előjelű államosítás, vagyis magánosítás!

            -Természetesen az európai polgári demokráciák közössége nem nézhette tétlen ezt az erőfeszítést. Úgy döntöttek, hogy „magukhoz emelik, segítik” a szocializmus építésében meggyengült országokat. El is kezdték írni a forgatókönyvet Maastricht-ban, folytatták Amsterdamban, majd egy kis támogatást is kilátásba helyeztek az AGENDA-2000 „fedőnéven” Brüsszelben. A kemény és következetes munka meghozta az eredményeket!

A kitűzött cél teljesült. Megteremtettük a piacgazdaság alapjait, és mielőtt még, tagjai lettünk volna az európai polgári demokráciák közösségének az Európai Uniónak, hogy az elkötelezettségünket még jobban kihangsúlyozzuk, 1999 –ben beléptünk az Észak Atlanti Katonai Szövetségbe, vagyis a NATO-ba.                                                                                  
          -Az európai szocialista országok átalakulásának első szakasza ezekkel az eseményekkel le is zárult. Kicsit leegyszerűsítve, nagy kerülővel zsákutcába jutottunk.

 -A fejlett tőkés országokban, a tudományok gyakorlati alkalmazása megteremtette a viszonylagos jólétet, következményként, pedig a pazarló fogyasztást. Ez a tudományos, technikai-technológiai fölény a lehető legjobb eszköze a tőkekivitelnek. Ezzel párhuzamosan állandósulni látszik a természet kirablása (olajkitermelés, erdőirtás), a környezet szennyezése (motorizáció), közben az árufeleslegek szaporodnak.  Nem is jött rosszul ez az új politikai helyzet. Lehetőség nyílt új piacok nyitására, az elavult árufeleslegek elhelyezésére, a tőke biztonságos kihelyezésére. Ha úgy tetszik, nevezhetjük akár egy válságkezelő folyamatnak is!

            -A volt szocialista országok átalakulásának folyamatában nyomon követhetőek a polgári demokráciák negatív jelenségei, a kapitalista gazdasági rend szükségszerű jellemzői, egyben a társadalom minősítése is.

            -Húsz év átalakulásának folyamatában az új és a haladást jelentő változásoknak mérhetetlenül nagy ára volt. A veszteség óriási! Nem lehet néhány mondatban összefoglalni, ugyanakkor meggátolni, az események útját állni sem nyílt lehetőség. Mindenesetre, a kerülő utat bejártuk egy bizonyos célhoz értünk, de mint ha nem ezt a célt akarták volna sokan, mondhatnám a többség, elérni.

Igen, a többséget erkölcsileg és anyagilag megalázták, a becsvágyó, és elégedetlen értelmiség, pedig kiábrándultan magába fordult.

                                                                     A haladás

Először is tisztázni kellene, melyek azok az eredmények, amelyeket haladásként fogadunk el! Négy alapvetően fontos eredmény az, amely az előző rendszerben élő állampolgár és a társadalom számára haladást jelent.

            -1. Az első és legfontosabb; a szovjet csapatok kivonulásával, a Varsói Szerződés

megszűnésével, a KGST felbomlásával Magyarország önálló, független ország  lett.

            -2. Szólásszabadság; az állampolgárok szabadon kinyilváníthatják véleményüket,

gondolataikat, terjeszthetik is.

            -3. Többpártrendszer; azonos elveket, gondolatokat valló emberek törekvéseik

megvalósítása céljából pártokat hozhatnak létre, a társadalom irányítását eldöntő

választásokon vehetnek részt.

            -4.Az állampolgár szabad mozgása; magyar állampolgárként a föld bármely

pontjára utazhat, ha az ott lévő hatalom  hozzájárul.

 

 A szocialista társadalmi-gazdasági rend Magyarországon elért eredményeihez csatolva a fenti négy pontot, csaknem egy tökéletes, kölcsönös szolidaritáson (közmegegyezésen) nyugvó osztály nélküli társadalom kialakítására nyílt lehetőség.

És bizony ez a lehetőség ott volt kiteregetve a Nemzeti Kerek Asztalon, a Diktátor elengedte a gyeplőt, szabad utat biztosított. A hallatlan becsvágytól fűtött, önérzetükben soha meg nem bántott új hazafiak igyekeztek megfelelni saját elképzeléseiknek, hozzá nem értésükkel úgyszólván mindent elrontottak.
Könnyű volt elrontani, hiszen az emberek torkig voltak az egypártrendszerrel  és a szovjet elnyomással.

Követték azokat, akik a hazafias, nemzeti érzésekre hatva, demokráciát, szabadságot és jólétet hirdettek, példaként állítva a nyugatot.

A direkt összehasonlítás azonban, soha nem állhatta meg a helyét, egyszerűen azért, mert Kelet Európa és Nyugat Európa között az utóbbi pár száz évben, mindig is közismerten legalább egy generációs életszínvonalbeli különbség létezett.

Nos ez a haladás valóban haladás volt csak az ellenkező irányú haladás!

Fordulat történt, visszafordultunk és az ellenkező irányban haladtunk, elérkeztünk a zsákutca végére!

Lassan 20 negatív előjelű mérföldkő mutatja a megtett utat!

A mérföldkövek.

 -A haladást azonban, leginkább, a negatív előjelű mérföldkövek mutatják meg. Íme a mérföldkövek.

1. Megalakult az APEH 1989.-ben, megtörtént az 1956-os áldozatok

újra temetése, meghalt Kádár János, kikiáltották a Magyar Köztársaságot.

Megalakult az Antall kormány 1990-ben, lezajlottak az önkormányzati választások is, a politikai adminisztráció vezetése 90-%-ban kicserélődött. Az új parlament megkezdte munkáját.

2. Beindult a gazdaság magánosítása, a kiskereskedelemmel és a vendéglátó iparral kezdték,

majd folytatódott  az ipari vállalatok, nagyvállalatok csődeljárásaival.

A jövedelmek terhei tovább nőttek. Áremelések, taxis sztrájk.

3. Meghozták a kárpótlási törvényt, ezzel megkezdődött mezőgazdasági nagyüzemek széthullása, a tömeges vidéki munkanélküliség, a vidék elszegényedése.

4. Megjelent az országos munkanélküliség, vele együtt az évi két számjegyű pénzromlás.

5. Megjelentek a hajléktalanok, a prostituáltak és a koldusok! A parlament törvénykezett a türelmi zónákról (prostituáltak engedélyezett mozgásterülete), és a koldulásról.

6. A munkanélküliség enyhítésére elindítottak egy egészségügyi rokkantosítási akciót, elsősorban a vidéki munkanélküliség kezelésére.

7. Megjelent a hivalkodó gazdagság és a tömeges szegénység.

8. Megjelent az írástudatlanság és a tüdőbaj.

9. Megjelent a megélhetési és a szervezett bűnözés.

10. Az évtized végére a korszerű és használható termelőeszközök, alapvető közellátási szolgáltatások magán és leginkább külföldi tulajdonba kerültek!

11.Az eladott országot el is kellett kötelezni, így a függetlenséget is eladta, 1999-ben csatlakozhatott a NATO-hoz.

12. Az ország már megfelelően tehetetlenné vált ahhoz, hogy megfeleljen az Európai Unió követelményeinek, így 2004 – május – 01 - el beléphetett az unióba.

Érzelmek nélkül, röviden ezek a tömörített tények jellemezték az átalakulás első évtizedét.

 

                                    Rövid kommentár a mérföldkövekhez.

 (A 80-as évek vége, az MDF korszak)

Ezeket a negatív eredményeket, események, történések kísérték és okozták, ezért időrendi sorrend szerint kötelező, legalább kormányzati periódusonként felidézni őket!

 A nyolcvanas évekre, különösen a második felére, Magyarországon megtörtént korunk legújabb rabszolga felszabadítása! Az állam lehetőséget adott, önálló vállalkozások nyitására, társaságok létrehozására, mellékfoglalkozások folytatására! Egyre másra vállaltak az emberek mellékfoglalkozást, gazdasági munkaközösségekben vettek részt, alakultak az egyéni és társas vállalkozások. Mindezek ellenőrzésére hozták létre az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, merthogy a vállalkozások terhei lassan, évről-évre az elviselhetetlenség határához értek.

Nagy Imre nevével fémjelzett 56-os áldozatok újra temetésével a hivatalosan is átértékelték az 56-os eseményeket. A köztársaság kikiáltása (1989. okt. 23.) befejezetté tette a Nemzeti Kerek Asztal munkáját! Az alkotmányozási folyamat (A Köztársaság Alkotmánya), az 1949 évi Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosítása külön fejezetet érdemel, ugyanis ez az alaptörvény adja meg, valamennyi elkövethető „törvényes bűn”, törvényesítését!

Ez az alkotmány bizonyíthatóan népellenes!

       -Eljött 1990, és a választások első-második fordulója is sikert hozott az MDF-számára.

 Tavasszal megalakulhatott az Antall-kormány, majd az őszi önkormányzati választásokon

is  sikeresen szerepeltek az  új  pártok, itt is az  MDF volt kiemelkedően sikeres.

Az új politikai adminisztráció „első Antall” vezetésével megkezdhette dicsőséges munkáját.  

A magánosítással, nagyvállalatok felszámolásával párhuzamosan a gazdaság visszaesett.

Felszínre törtek a régi- új polgári erkölcsi értékek. Még a választások előtti

kampányában ígérte Antall József, majd folyamatosan  hangoztatta a kisvállalkozók

terheinek csökkentését, mígnem 92-ben csak a társadalombiztosítás összege elérte a nettó bevétel 54%-át.

Csakhogy ezen túl volt, megígérte, hogy öt, de legkésőbb tíz éven belül elérjük a fejlett

nyugat színvonalát. Ezt akkor is szörnyű volt hallani.

A gazdaság állóvize, a munkanélküliség gerjesztette az inflációt.

A kisvállalkozók tömegesen adták vissza vállalkozásaikat. Csak az maradt talpon aki

lopott, csalt vagy hazudott! Vagyis elfogadta az új erkölcsi normákat!

Látva a kitűzött cél érdekében elkövetett, lelketlen, hozzá nem értő rombolást, már

akkor, sok ember szájában keseredett meg a nyál

A kárpótlási törvénnyel sikerült a vidék lakosságának nagy részét eltartó, a világ élvonalába tartozó, kiváló szakember gárdával rendelkező, tőkeerős mezőgazdaságot is szétzülleszteni!

Ezzel a magyar gazdaságnak megadták a kegyelemdöfést, az óhajtott piacgazdaságban

úgy táncol, ahogy fütyülnek. Antall halála után, Boros Péter ott folytatta, ahol abba hagyták

A kárpótlás panamái és az olajszőkítés homályt és összefonódást sejtetett a politika

és a szervezett bűnözés  között.

Az MDF-megdicsőülése a 94-es választásokon bekövetkezett.

Horn kormány 94-98

-Valamivel nagyobb politikai tapasztalattal rendelkező adminisztráció követte és folytatta a dicstelenül leszerepelt új hatalmi elit munkáját. A Horn-kormány határozottan magánosított továbbra is, közben a szociális demagógia köntösébe bújva megnyúzta a népet.

A Bokros csomag néven közismertté vált gazdasági megszorítások rövid időn belül stabilizálták a központi költségvetést. Megbízatásuk végére kiteljesedett a kapitalistagazdasági rend! A nemzetgazdaság tulajdoni aránya 98-végére 70% magán és 30% állami részarányt mutatott. A felsorolás 4 és 9-pontjában megjelölt jelenségek kihegyezett valósággá váltak.

A szegénység válogatás nélkül mindenkit fenyegetett és tömegessé vált, tömegek éltek együtt (mondhatom ma is) megélhetési gondokkal. Nem lehet nem megemlíteni, és megkérdőjelezni a mindössze tíz év alatt keletkezett hivalkodó gazdagságot sem.

Orbán kormány 98-2002

Nos ezeket, a látványos eredményeket, a választók jutalmazták is, megalakulhatott 98-ban az Orbán - Torgyán együttes. Tevékenységüket röviden összefoglalva, úgy jellemezhetnénk,

mintegy hazafias, nemzeti érzelmi alapon történt jutalomosztást, csak nem azok számára,

akik erre rászorultak, hanem azoknak, akik a táborhoz  tartoztak, vagy azok számát szaporították A Széchenyi-terv  és a gazdák támogatásainak csatornáin csordogált el

a Bokros csomag verejtékes pénzének nagy része. Érdemük a környező országokban élő

magyarság  összefogása, támogatása. Hibáztak, mert azokat támogatták, akik erre nem voltak

rászorulva. Megszüntették a méltányossági nyugdíjemelést, tömegek álltak sorban

segélykérelmekkel  tél  beállta  előtt (2000. év Karácsonyán  még 80-ezren) Parrag úr Szociális és Családügyi Minisztériumában. Úgy látszik többen voltak azok, akik rászorultak volna a támogatásra és azok is sokan voltak akik hiába álltak sorba a segélyekért, mert Megyesi Péter alakíthatta meg a következő kormányt.

 A Megyesi kormány  2002 - 2004

Nem halogathatta tovább  a szociális gondok okozta bajok orvoslását!

Az infláció okozta nyugdíjak, juttatások elértéktelenedését. A nagycsaládok helyzetét,

a munkanélküliség  ügyeit. Egyszóval sok helyen szorított a cipő, lazítani kellett.

A kezdet nagy csomaggal indult. Visszahozták a méltányossági nyugdíjemelést, megkezdték

a tizenharmadik havi nyugdíj kifizetését, kiosztották egyszeri 19-ezer forintos juttatást,

elkezdték az autópálya építéseket. Az eladósodás elkerülhetetlenné vált, különösen akkor,

ha a szociális reformot folytatni kívánták.

Gyurcsány kormány 2004 -2006; 2006 – 2009;

Mint az várható volt, Megyesit váltani kellett, 2004-ben az uniós csatlakozás után helyére, Gyurcsány F. került, aki megcsinálta, még a „ száz lépés előre „ programot, majd megkezdődött a választási harc, amelynek legalább olyan fontos tétje volt még a 2007 és 2013 évi uniós csomag elosztásának a joga, mint maga a választás. Nem kevés pénzről tíz-tizenháromezer milliárd forintról volt szó.

Az a furcsa helyzet alakult ki 2006-ban, hogy a központi választásokat megnyerő

szocialisták az önkormányzati választások lebonyolítása előtt, olyan kritikával illetté előző négy éves munkájukat , hogy az  őszi önkormányzati választásokat totálisan elvesztették.

   Az ellenzéket alkotó Fidesz-Keresztény-Demokrata szövetség, még ha egységes frontba is tömörülne az MDF-el, akkor sem tudná érvényesíteni akaratát a koalíciós többséggel szemben!  

Mint ahogyan az várható volt, együttesen a szociális kiadások és az autópálya építések

költségvetési hiányt okoztak. Az Unió csak azon az áron bocsátja az elfogadott csomagot

rendelkezésre, ha a költségvetési hiányt folyamatosan felszámolják.(Konvergencia program)

 
Minden kapitalista gazdaságra (még a jóléti államok gazdaságára is) jellemző a nagy ellátó rendszerek biztonságos fenntartásának problémája, nem hogy egy alulfoglalkoztatott, adóssággal terhelt, külföldi tőkére alapozott, nyersanyagban, szegény gazdaságban.

A társadalombiztosítás ezen belül (az egészségügy, a nyugdíj rendszer, a szociális ellátás és intézmények stb.), továbbá az iskolarendszer.

Ezek a rendszerek akkor rokkannak meg igazán, mikor a kapitalista versenygazdaság termékei, árui lecsordulnak a polcokról, visszafordulnak a piacokról!

Magyarul, ami napjainkra előre látható volt, elkövetkezett a túltermelés okozta kínálat - kereslet egyensúlyának felborulása!

A kapitalista termelési mód egyik alapvető csődje! Az előszóban ejtettem szót erről, de részletesen a kapitalista „demokráciák” bírálatában tárom fel ennek a gazdasági modellnek a tarthatatlanságát!

Nos itt járunk írásom idején, 2008 végén. A lassan megszobrosodott, de inkább megtollasodott rendszerváltoztató reformerek, tovább komédiáznak, lassan eladják a tetőt is a fejünk felől!

Bajnai Kormány; 2009. április – 2010. áprilisi választásokig

A 2008-ban látható gazdasági válság 2008 végére keményen éreztette hatását.  A megsemmisített, adósságban úszó magyar gazdaság, a betelepült multinacionális tömegtermelésre berendezkedett válságágazatokra alapozódott!

A termeléskieséseket, jövedelemhiányokat, munkanélküliséget pótolni kellett! Tovább növelték az adósság állományt! Hitelező Nemzetközi Valutaalap feltételként szabta a nemzeti Valuta leértékelését, a szociális és improduktív kiadások mérséklését!

Gyurcsány a hatalmas hitelek árnyékában, és a nyilvánvaló megszorítások elkerülhetetlenségét látva márciusban lemondott! Úgynevezett válságkezelő szakértői kormányt állítottak fel 2009 áprilisában, Bajnai Gordon vezetésével!

Bajnai jó szolgának bizonyult (gazdasági miniszterként gyakran volt az IMF tárgyaló partnere), minden lelkiismeret furdalás nélkül valósította meg az IMF parancsait!

Tovább nyomorítva az amúgy is nyomorultakat! Csomagja, csak a Bokros csomagéhoz volt hasonlítható. Nos az, mint várható volt! Húsz év törvényeinek törvénytelenségei által kifosztott, és erkölcsi fertőbe taszított ország, politikai és gazdasági gyakorlata megteremtette az új ellenzéket!  Amely szintén fából vaskarika, de új! A Jobbik nevű párt.   Be kell látni a szükségszerű törvényszerűségeket, ebben az esetben a determinizmus törvényszerűségét, vagyis a jobbik csak következmény volt: Nem lennék meglepődve, ha sikert, sőt győzelmet aratnának! 

Az áprilisi választások nem okoztak túlzott meglepetéseket, de a Fidesz ilyen mértékű győzelmére nem mindenki számított! Kétharmados, 68% többséget értek el! Második helyre került az MSzP minimális előnnyel a Jobbik előtt, és bekerült még a parlamentbe szintén egy új párt az LMP (Lehet Másképp a Politika)  A két rendszerváltó párt  (MDF és az SZDSZ) nem jutott a parlamentbe!  

Magyarországon tehát 2010 nyarán a Fidesz vezette Orbán Viktor alakíthat teljes hatalommal felruházott kormányt !

A választások eredményére reagálva, rövid értékelő beszédében arra lehetett következtetni, hogy mintegy a kapitalizmus enyhítését tűzte célul a nemzeti közösségek, vállalkozások favorizálását hangsúlyozva, szemben a magánérdekekkel, az "oligarchák" hatalmának megtörésével!

Meglátjuk!                                                                                                                              

 Visszatekintés.

 A huszadik század első felében, két szörnyű világháború után, Európa kettészakadt. Nyugati felén maradt a kapitalista társadalmi berendezkedés, keleti felén pedig, a szovjet felügyeleti területeken szovjet mintájú szocializmust építő társadalmi rendszerek alakultak.

Nyugat Európa országai  elfogadták az USA-által felajánlott Marshall segélyt amely jelentősen könnyebbé tette az újjáépítést a háború utáni újrakezdést. Ennek ellenére nem volt problémamentes a régi út folytatása.

A tőkés gazdaság vezetői látva a szocialista gazdaságok imponáló kezdeti sikereit, hatásait elkerülendő, elindították, mintegy ellentámadásként, az ott élő nemzeti arisztokráciára támaszkodva, ideológiai fellazító propagandájukat.(Szabad Európa-rádió). Kommunista fenyegetés veszélyének hangoztatásával hidegháborús hangulat alakult ki.

-Magyarország a Szovjet felügyeleti zónához tartozott. A  háború kettős vesztesei voltunk, hiszen a szövetséges németek is elhurcolták a magukét, a Szovjetuniónak pedig háborús kártérítést kellett fizetni.

Ennek ellenére az ország rövid időn belül ujjá épült, aztán 56-ban újra sok anyagi kár keletkezett, de figyelmeztette a diktatúrát, hogy a dolgok nem mennek jól a szocialista építés folyamán. A kemény diktatúra,(ha átalakulni nem is tudott) meglágyult. A mezőgazdaság átszervezése (szövetkezetekbe tömörítése) 1962-ben befejeződött. A szigorú tervgazdaság fellazult, 1969 re újjá épült az ország, kifizettük a háborús kártérítést, hidak, utak, családi házak, házgyári lakások százezrei épültek! Megvalósult a kötelező és teljes foglalkoztatás. Eltűnt a fenyegető bűnözés! Teljes körű társadalom és egészségügyi biztosítást vezettünk be, amely egyúttal szociális biztonságot is jelentett. Kötelező és ingyenes alapfokú, illetve ingyenes közép és felső fokú oktatást valósítottunk meg. A termelőeszközök a termőföldek 90% a, állami, illetve csoporttulajdonban, a finánctőke teljes egészében állami tulajdonban.

Az állításokkal  ellentétben a jövedelmekre nem volt jellemző az egyenlősdi. Ez a teljesítmény, példa érték lehetett, akár egész Európa számára.

Mégis ebben az évben, „Új Mechanizmus” néven gazdasági reformot indítottak el. A kereskedelem és vendéglátásban bérelhetővé váltak a különböző egységek, (gebines üzem.) Az állami vállalatoknál gazdasági munkaközösségek alakulhattak és vállalkozhattak munkaidőn kívüli tevékenységre. Önálló mellékfoglalkozásokra is volt lehetőség.

A mezőgazdaságban a háztáji mozgalommal igyekeztek megadni a lehetőséget a jövedelem kibővítésére. Ki ne ismerné a közmondást, mi szerint „evés közben jön meg az étvágy”, Gorbacsov fellépése után, a szocializmus egypártrendszere, ezt már nem bírhatta ki. Maga Gorbacsov sem akarta a szocialista építést feladni, csak megreformálni.                                                       

-Olyan hatalmas kincstárral, mint Szibéria csak az Oroszok rendelkeznek, vagyis az oroszok hatalmi státusát, önállóságát, politikai rendszerük bukása, illetve a birodalom széthullása sem veszélyeztethette. Területe ma is dupla Európa, a Balti-tengertől Alaszkáig, az Északi sarktól Kínáig terül el. Műszaki, technikai bázisát, valamint a jövőt tekintve, a bukás akár megkönnyebbülést is jelenthetett az oroszok számára. Nem lehet tudni mit gondolt Gorbacsov? Egyet bizonyosan, hogy tovább nem tartható fenn a hatalmas katonai arzenál, a nemzetközi szolidaritás és a gazdasági növekedés. A társadalom általános műveltségi színvonala, nemzetközi kommunikációja növelte a már meglévő egypártrendszer okozta politikai feszültségeket, hozzájárult még a kívülről támogatott nemzeti nacionalizmusok ébredése is. Egyszóval a reformok sürgető szükségszerűséggé váltak, amelyek aztán felül kerekedtek a reformeren. Keveset tudunk a mai Orosz társadalomról, azt bizton állíthatjuk,

hogy az Unió bukása az orosz nemzet nyeresége, viszont az orosz nemzet nyeresége, az orosz nép vesztesége is.

Miután az USA és a SZU megegyeztek a kölcsönös csapatkivonásokról, valamint Gorbacsov különböző nyilatkozatai (ENSZ, EU-Tanács) világossá tették az európai szocialista országok számára függetlenségüket, elindultak a változások 

 Visszatekintés 2                                

-Az európai volt szocialista országok szinte mindegyikében egypártrendszer és szovjet

katonai jelenlét volt. Így aztán lehetett bármilyen központi intézkedés, még ha kedvező hatással bírt is a társadalomra, vagy akár az egyénre nézve is, kényszerként hatott az emberekre!

-A szocialista országok létezésük utolsó évtizedére azonban, olyan társadalmi erkölcsi értékeket hordoztak, amelyet a kapitalista demokráciákban ma sem lehet megvalósítani.

-Munka alapú társadalom alakult ki, ahol az alkotó, teremtő munka mérte az embert, illetve az emberi kapcsolatokat. Szót értett a kétkezi munkás, az értelmiségivel Hosszú távra tervezhette jövőjét, mert munkalehetőségre mindig számíthatott.

-Nem szívesen emlékezett már jóformán senki sem arisztokrata, vagy kispolgári származására, ezek már inkább negatív értéket képviseltek a társadalom szemében.

Nem kellett már a megkülönböztetéstől sem tartani!

-Tudása, tehetsége, munkája után megvalósíthatta céljait! (persze honi viszonylatban, nem lehettek milliárdos célkitűzéseik, de kinek volt, vagy van ma is erre szüksége?) 

-Aki az ellenkezőjét állítja, hazudik! Egyedi, személyes viszályok, esetek persze mindig vannak, lehetnek is. Ezeket nem lehet általánosítani!

 Ahhoz, azonban, hogy ezek az értékek létre jöhettek, diktatúrára volt szükség!.
Említettem, 1968-ban Magyarországon megvalósult a kötelező és ingyenes alapfokú oktatás, a munkaképes lakosság teljes foglalkoztatása, az ingyenes egészségügyi ellátásra jogosultság, a nyugdíjbiztosítás, ezek együttvéve létbiztonságot jelentettek az állampolgárok számára.

-A gazdasági reformok csak torzították ezeket az eredményeket, és még jobban kitolták a közmegegyezést, az igazi átmenet lehetőségét.

Korán érkezett a történelmi lehetőség!

A kapitalista demokráciákban sem Mercedes a népautó, a szolidaritás, pedig nem állami feladat, lehet mosogatni, cselédkedni jogi, vagy gépészmérnöki diplomával is, ha van állás, mert hogy a munka sem kötelező.(Nem azért, mert ez szabadság jog, hanem mert a rendszer nem teszi lehetővé a teljes foglalkoztatást!)

Valamennyi kapitalista demokráciában jelen van a munkanélküliség, a hajléktalanság, az esélyegyenlőtlenség. Ezek állandó kísérők, különösen a fejlődő világban, ahol a tőke könyörtelenül kihasználja a szegénységet. A szegénység, az iskolázatlanság, a munkátlanság, a hajléktalanság, a bűnözés melegágya. .

-Volt idő, mikor a polgári demokráciák is felértek egy kegyetlen diktatúrával, gondoljunk csak Zola, vagy Dickens által megjelenített könyörtelen kapitalizmusra, valamint a gyarmatokról megszerzett, felhalmozott gazdagságra! 

Nagyon sok vér, izzadtság és szenvedés kövezte ki a mai fejlett európai tőkés társadalmak útjait, alapozta meg gazdagságukat! De, továbbra is léteznek a társadalmi anomáliák, mert ezek a kapitalizmus állandó jellemzői.

Az egyetemes emberi haladás szükségszerűen felszámolja ezt a társadalmi-gazdasági formációt.

A szocializmus nem utópia!

Sikeresen működött, működik ma is!

A társításokra, viszont, mint a példa mutatja, illő lesz odafigyelni!

 -A volt szovjet típusú szocialista rendszereknek össze kellett omlani, ahhoz, hogy, minden kétséget kizáróan megtapasztalják a (demokratikus) szocializmus magasabbrendűségét a kapitalista társadalommal szemben!

 

 

Összefoglalás

-Európában az Unióhoz csatlakozó volt szocialista országok lélek száma több mint, 120 millió lélek. A lakosság jelentős része rendelkezik tapasztalatokkal, élettapasztalattal a szocializmus gyakorlatából.

 -Európa számára, az Unió a lehető legoptimálisabb megoldás a nemzetek közötti konfliktusok feloldására és a gazdasági kiegyenlítődésre!

A társadalmi-gazdasági változások iránya szükségszerűen a fejlődés irányát, kell, hogy kövesse, bárhogy is a szocialista rendszerek voltak a vesztesei ezeknek a változásoknak!

 -Bár a szocialista gazdaságokat teljesen szétverték, biztonságos tőkekiviteli terepet teremtettek, és felvevő piacot alakítottak ki, Egyfajta puffert, válság levezető területet hoztak létre, ezzel saját túlélésüket tolták ki! Ideig – óráig!

 Az agresszív, profit alapú kapitalista osztály társadalomnak, többféle indokoltságból sincs, hosszú távon alternatívája!

- Lassan, ahogy telnek az évek már a mi fiataljaink között is vad képek rajzolódnak ki a volt szocialista rendszerekről. Ezért hát, néhány mondatban igyekszem a lényeget vázlatosan megjeleníteni.

 A szocialista társadalmi rend, a társadalom különböző rétegeinek olyan közmegegyezésen (kölcsönös szolidaritáson) nyugvó együttélése, ahol a társadalom alapja a munka, amelyben a társadalom minden munkaképes tagjának joga és kötelessége részt venni. A teljes foglalkoztatottság, ebből következően a létbiztonság, szociális biztonság (táppénz, nyugdíj, e.ügyi ellátás, otthonok, stb.), kötelező és ingyenes alapfokú oktatás, alapvető fundamentumai egy szocialista társadalomnak, csak ebben a típusú társadalomban lehet az esélyegyenlőségről beszélni!

Nos, ezek az eredmények Magyarországon megvalósultak!

Ha valami hiányzott még, az ország függetlensége, a szólás szabadsága, a többpárti rendszer, amely alapvető meghatározója az elosztásban való közmegegyezésnek, és a társadalmi ellenőrzésnek! Tálalva volt! Nem ezt választották!

Ezek az emberek nevesíthetőek, elszámolni valójuk van a néppel, Akit, Akiket kihagytak az alkotmányból! Akit, akiket sunyi, hazug módon megfosztottak a demokráciától, vagyis a hatalomtól!

                                             Bűnösöket keresek!

 Azokat, akik nem éltek a felkínált lehetőséggel, akik megtévesztették a népet!

Akik tömeges szegénység és nyomor árán teremtettek, kevesek számára érdemtelen gazdagságot!

Akik kiszolgáltatták az országot a spekuláns nemzetközi tőkének!

Azokat, akik olyan bűnös gazdasági és társadalmi rendszerbe fordultak vissza, ahol nincs, és nem lehet társadalmi béke!

 Debrecen 2008.-november – 25 (A Bajnai kormány 2010. március 03. hozzáadva)

Módosítva 2010 április25.

          Megyeri Mihály

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.