Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hazug alkotmány 3

2011.12.24

Hazug alkotmány 3

 

Magyarország Alaptörvénye (legújabb alkotmánya), szerkezetét tekintve öt fő egységből áll.

 

1., NEMZETI HITVALLÁS (az alaptörvény bevezetője)

 

2., ALAPVETÉS címmel, a Magyar ABC ékezet és kettős betűk nélküli sorrendjében a „T” betűvel bezárólag, húsz törvénycikkben és arab számokkal jelölt bekezdésekben határozza meg a Magyar társadalom fundamentumait.

 

3., SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG címmel XXXI római számmal jelölt törvénycikkben és azok arab számmal jelölt bekezdéseiben határozza meg az állampolgárokra és jogalanyokra vonatkozó jogok és kötelezettségek irányelveit. Az alapvető emberi jogok és kötelezettségek szabályainak megalkotását külön törvényre bízza.

 

4., AZ ÁLLAM címmel 47 arab számmal jelölt törvénycikkben, azok bekezdéseiben és pontjaiban határozza meg a Magyar társadalom felépítmény rendszerét, folytatva a törvénycikkeket az állam keretében az 54 törvénycikkel bezárólag, amely a KÜLÖNLEGES JOGREND keretében a rendkívüli és szükségállapotokra vonatkozó törvényeket tartalmazzák.

 

5., ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. A legújabb alkotmány négy pontban foglalt záró rendelkezésekkel fejeződik be.

 

Íme a húsz törvénycikkbe foglalt ALAPVETÉS fejezet.

 

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság .

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja .

C) cikk

(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik .

(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy

gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására . Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton

mindenki jogosult és köteles fellépni .

3

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer

alkalmazására az állam jogosult .

D) cikk

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva

felelősséget visel a határain kívül él ő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását

és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni é s

közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való

boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

E) cikk

(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának

kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében.

(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekébe n

nemzetközi szerződés alapján — az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához é s

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig — az Alaptörvényből eredő egyes

hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.

(3) Az Európai Unió joga — a (2) bekezdés keretei között — megállapíthat általánosa n

kötelező magatartási szabályt .

(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére

adott felhatalmazáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

F) cikk

(1) Magyarország fővárosa Budapest.

(2) Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik . A

városokban kerületek alakíthatók .

G) cikk

(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár . Sarkalatos

törvény a magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésének más eseteit is

meghatározhatja.

(2) Magyarország védelmezi állampolgárait .

(3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar

állampolgárságától megfosztani .

(4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozz a

meg.

I) cikk

(1) Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar .

(2) Magyarország védi a magyar nyelvet .

(3) Magyarország védi a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra részét .

 

5

J) cikk

(1) Magyarország nemzeti ünnepei :

a) március 15 . napja, az 1848-49 . évi forradalom és szabadságharc emlékére;

b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király

emlékére;

c) október 23 . napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére .

(2) A hivatalos állami ünnep augusztus 20 . napja.

K) cikk

Magyarország hivatalos pénzneme a forint .

L) cikk

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes

elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet

fennmaradásának alapját.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.

M) cikk

(1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán

alapszik.

(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit . Magyarország

fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait .

N) cikk

(1) Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetés i

gazdálkodás elvét érvényesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elv érvényesítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és a

Kormány felelős .

(3) Az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek

feladatuk ellátása során az (1) bekezdés szerinti elvet kötelesek tiszteletben tartani .

0) cikk

Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami é s

közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni .

6

P) cikk

A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai

sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet

közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való

megőrzése az állam és mindenki kötelessége .

Q) cikk

(1) Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az

emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi

népével és országával .

(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a

nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.

(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait . A

nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történ ő kihirdetésükkel válnak a magyar

jogrendszer részévé .

R) cikk

(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja .

(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.

(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással

és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni .

S) cikk

(1) Alaptörvény elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására irányuló javaslatot a

köztársasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő

terjeszthet el ő.

(2) Alaptörvény elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az országgyűlési

képviselők kétharmadának szavazata szükséges .

(3) Az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását az Országgyűlés elnöke aláírja,

és megküldi a köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök az Alaptörvényt vagy az

Alaptörvény módosítását a kézhezvételétől számított öt napon belül aláírja, és elrendeli a

hivatalos lapban való kihirdetését .

(4) Az Alaptörvény módosításának kihirdetés során történő megjelölése a címet, a

módosítás sorszámát és a kihirdetés napját foglalja magában .

T) cikk

(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó

hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály

állapíthat meg . Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a

különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait .

7

(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszter i

rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szer v

vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi

Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott

rendelete .

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel .

(4) A sarkalatos törvény olyan törvény, amelynek elfogadásához és módosításához a

jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Összeállítottam

megyerimihaly

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.