Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus

Kiborult a bili!

 

Egyre sűrűbben borulgat! Ha a nevezetesebb dátumokat vizsgáljuk, az események egyre közelebb kerülnek egymáshoz! Azok az események, amelyek a kapitalizmus ellen szólnak Cromwell polgári forradalma óta 1789, 1848-49, 1866, 1917, 1948, 1959, 1968, 1978, 2004, 2008.

Ha Cromwell polgári forradalmának győzelmétől, az 1640-es évektől számítjuk a kapitalizmus kezdetét, amely szintén nem azonnali és világméretű győzelem volt!

(Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a vesztes királyi hatalom restaurációjának bosszúja, Cromwell holtestét kiásatta, és jelképesen kivégeztette)

Szóval, ha innen indítjuk a kapitalista szenvedéstörténetet, mert mi másnak nevezhetnénk az európai civilizáció eme, kezdetekben szörnyűséges korszakát, összegzésként, mint előző bejegyzésemben is tettem, tapasztalatokat, következtetéseket vonhatunk le!

Mégpedig, hogy megtorpanásokkal, visszalépésekkel, de folyamatosan, és határozottan uralkodó gazdasági és társadalmi rendszerré vált Európában!

Egyéb vonatkozásait, ha nem vizsgáljuk, ez a társadalmi rendszer is állandó nyugtalanságban és állandó fejlődésen ment keresztül, mígnem jelenlegi formájához nem érkezett!

Ha a tapasztalatokat összegezzük, azt kell látni, (én legalább is így látom) hogy mindegyik társadalmi rendszer a tulajdon diktatúrájáról szólt, csak ezek a tulajdon részek az idők folyamán egyre jobban felaprózódtak.

A feudalista rend tulajdonosai, a legfőbb hűbérúr a király, hűbéresei a hűbérurak, és ezzel jóformán végéhez is értünk a hatalom birtokosainak a névsorán!

A kapitalista rend tulajdonviszonyai, már jóval sokrétűbb, már a kezdeti szakaszában is!

Nem érdemes folytatni, mert a lényege ez!

Vagyis, ahogy a termelő erők fejődtek szervezkedni, erőt mutatni, érdekeiket megvédeni képesek voltak, úgy változtak a termelési viszonyok is!

Mint ahogy a kapitalizmus is eljutott a legkisebb tulajdoni formához, a részvényesi formához de ez még mindig a tőkéből való ingyen élést jelenti és a munkát végző tömegek kizsákmányolását!

 

Ebből a kis történetből is látszik, a fejlődés iránya, ha megtorpanásokkal, visszalépésekkel is de következetesen és határozottan egy irányban halad!

Azt gondolom ezek után, aki azt szeretné, hogy a kecske is jóllakjon, (és egyedüli takarmány csak a káposzta), meg a káposzta is megmaradjon, annak valamelyikről le kell mondania!

 A család, a lokális család (település), a nemzet családja és az emberiség családja nem a tulajdonról szól, hanem a közösségről! Ha úgy tetszik a közösség diktatúrája!

És leginkább, ezt a szocializmus fejezi ki!

Ezt nem találták ki, ez az emberek ősközösségéből az emberi faj fennmaradásáról szól!

 Nem kell itt kitalálni semmit, csak követni kell a természet rendjét, és az emberi faj fennmaradásának eleget tenni! Aki pedig, a közösség fölé rendeli saját egyéni érdekeit, hát a közösség diktatúrája vonatkozzon rá. És ha, úgy tetszik, hát nevezzük diktatúrának, mint ahogy minden hatalom diktatúra!

Mert a demokrácia nem más, mint hatalom!

 

Megyeri Mihály

Debrecen2008.-október-12.


Hánypártrendszer?

 

3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak, és szabadon tevékenykedhetnek.

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

 

Ettől a nyugati típusú demokráciától, rafináltabb diktatúrát!

Ettől a nyugati típusú többpártrendszernél, egypártúbbat!

A természeti népek pogánysága, mágiái, vagy a vallások dogmái is csak ártatlan füllentések ehhez a csábos álarcba és csodás hazugságokba bujtatott szörnyeteghez képest, amelyet a nyugati demokráciáknak becézett könyörtelen kapitalizmus jelent az emberiség számára!

 

A törvénybe foglalt bűn testesíti meg az egypártiságot! (Az alkotmány tiszteletben tartása, elfogadása)

A törvény szentesíti tulajdon megszerzésének tisztességtelen módját! (Magánalapú tőkefelhalmozás, a profit: A tőke adás vétele)

A törvény szentesíti a tisztességtelenül szerzett tulajdont is! (Csak bűncselekmény esetén vizsgálja a vagyon eredetét)

Az egyszerű értékmérő eszköz fetisizálása, a pénz jószágként való megszemélyesítése! (a kamatok, spekulációs ügyletek)

 Az emberi viszonyokban, a tulajdont és annak eszközét a pénzt, ez a fajta törvény az emberek fölé emeli!

Világméretekben tapasztalhatjuk nyugtalanító jeleit a kapitalista gazdaság erőszakos terjeszkedésének!

A valós profit és hatalmi érdeket a demokrácia leplébe csomagolva, változatlanul magukban hordozzák a nemzetközi háborús veszélyt is!

 Megyeri Mihály

Debrecen-2008-szept.-20.   


 

Kinek az alkotmánya?

 Így, ünnepek alkalmával, kicsit jobban ráérve az ember gondolatai nem biztos, hogy az aktuális ünnephez kötődnek! Gyakran a környezetében történt változások azok, amelyek egészen más ünnepekhez kötik a gondolatokat, mert éppen most aktuálisak.

Az én gondolataim inkább gyászolnak és temetnek, gyászünnephez kötődnek! Temetéshez!

Temetem és gyászolom a Magyar függetlenséget, a Magyar nép történelmi lehetőségét, amelyet galád és alattomos módon eladtak!

Soha nem lehet megbocsátani azoknak, akik ezt tették! 

Lehetne ez akár Nagy Imre újratemetése is, amelyet olyan aljas módon használtak fel, mint ahogyan tették, akinek egyetlen és legfontosabb célja a Magyar függetlenség volt!

 Igen, a kapitalizmusba visszazökkent társadalom egyre erőteljesebben állítja vissza negatív erkölcsi értékeit.

Csak néhányat kiragadva. A kapitalista (individualista, egoista) személyiségjegyekből származó elidegenedés, az erőszak és durvaság! A sznobság és kozmopolita szemlélet.

A szükségszerű liberalizmusból származó nemi szabadosság, gyermeki engedetlenség,

az extrém szórakozások.

És a féktelen, pazarló fogyasztás szembesül az ugyanott létező nyomorral!

 Ezt látva és tapasztalva, csak keserűen tudok gondolni arra a szégyenletes „haladásra”,

amely 1989 október-23.-án a köztársaság kikiáltásával és az 1949-es alkotmány módosított változatával Magyarországon hatályba lépett!

Lehet, hogy ez, az alkotmány Horthy érában létező törvénykezéshez képest haladó alaptörvényt jelent, de a népköztársaság alkotmányával összevetve, egyszerűen népellenes! Az idő előrehaladásával, pedig az események, és történések tükrében, kézzelfogható bizonysággá válik!  

Röviden vessük össze az alaptörvények alapmondatait.

 Íme a népköztársaság alkotmányának alapmondatai!

Magyarország: népköztársaság.

A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama.

A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat.

A népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka!

 Minden munkaképes állampolgár joga és kötelessége, becsületbeli ügye, hogy képességei szerint dolgozzék!

 A munkával szerzett tulajdont az alkotmány elismeri és védi!

 Termelőeszközök magántulajdonban is lehetnek!

 A magántulajdon és magánkezdeményezés nem sértheti a köz érdekeit!

Az öröklési jogot az alkotmány elismeri!

 Mi az, amely gyalázatos, gyalázni való a fentiekben?

 (Természetesen, mint minden, az idővel párhuzamosan korszerűsödik! Ebben a szövegben is fellelhetőek az elavult definíciók.)

 És a köztársaság alkotmányának alapmondatai!

 Magyarország Köztársaság!

 A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam!

 A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, vagy közvetlenül gyakorolja!

 A Magyar Köztársaság gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül!

 A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát!

 Attól lesz demokratikus jogállam, mert megengedi a munkátlanságot és a bűnt?

 Hogy is van ez? Egy kicsit zavaros!

 Kihagyjuk a népet, aztán mégis minden hatalom a népé? Sőt népfelségről beszél, aki a hatalmat akár többféleképpen is gyakorolhatja!

 llendően! Ezt azért minősíteni kell! Petőfi egyik verssorával minősíteném!

(Petőfi: Mit nem beszél a német.)

A piacgazdaság egyenlő a multinacionális finánctőke egyeduralmával, a tömegek eladósításával, kizsákmányolásával! (A magyar lakosság adósság állománya hat EZER milliárd Ft!)

Szó nincs itt piacról!

Örül a Magyar, ha ide téved valamelyik kizsákmányoló!

A köztársaság alkotmánya törvényessé teszi a munka nélkül szerzett tulajdont (a profit, tőke adás - vétele, pénzpiaci spekuláció)!

Az ügyfelek, az alkalmazottak kizsákmányolásából, a tőke (áru, pénz, termelőeszközök) spekulációs forgalmazásából származó jövedelmet!

Ezzel az alkotmány törvényesíti az ingyenélést, szentesíti az érdemtelen (munka nélkül szerzett) vagyont!

 Kérdezem!

Kinek, vagy kiknek az alkotmánya ez?

A tulajdon, a tőke, finánctőke, és ezek nemzetközi szerveződése a Szuzuki, a Tesco, a Bmv, a Mercédesz, a Nokia, a Csányi, a Várszegi, a Demján, a Széles, az Unicredit, a Cib, a KésH alkotmánya?

 De, hogy nem a Magyar nép alkotmánya, az biztos!

 Debrecen-2008-szept.-5.

Megyeri Mihály


 

Győztes nemzedék?

Szennyáradat

Igen, elöntött bennünket, mindenhol csak a szenny áramlik!
Ha bekapcsolom a televíziót, ha bekapcsolom a rádiót, ha fellapozom az újságokat csak a hazugságok és a mocsok ömlik az ember nyakába!
Akik megszólalhatnak (a hatalmi, politikai elit fizetett közemberei) valamennyien bizalmi emberek. Stabil képviselői a politikai hatalomnak, teljesen független, hogy milyen pártállásúak!
Mindent egymásra kiabálhatnak, akár szidalmazhatják is egymást, alaptalan akár kitalált vádakat is egymás fejére szórhatnak, mint ahogy, ezt is teszik!

Ellenzék ide, vagy oda, ez szilárd biztosítéka a jól megfizetett, kíbicnek semmi se drága pozícióknak!
Csak abban nem értenek egyet, hogy ki az úr a szemétdombon, ki kaparhatja ki a gyémánt krajcárt! A többi már nem is számít!
Csak az utóbbi napok hordalékából!
Még a szelíd bárányt is haragra gerjesztő, bicskanyitogató szemétségekről beszélnek nyíltan!
Tekintve, hogy ezek törvényesen megengedett dolgok, tehát etikusak! Kötelező az állampolgárnak elviselni, tiszteletben tartani!

1, Jól megfizetett riportereink adják hírül, (Ezek bértollnokok, fizetett házőrzők, vakkantgatók! Nem mindegy a tálalás módja, a közvélemény tájékoztatásának kommentált változata! Sima natúr hír, öltöztetett, kozmetikázott, vagy éppen terelő a hír) hogy Európa gazdagabb országaiban a bankvezérek éves jövedelme 30 - 40 millió Euró??!!!
Testvérek között is több mint 10 milliárd Forint!
Évek multán ezek az emberek, országokat befolyásolhatnak, mozgathatnak saját tőkéjükkel!
Egy társadalom, egy állam, egy normális társadalom, egy normális állam, hogy engedhet meg ilyet???!!!
Elképesztő!
A válság kapcsán felmerült a bankárok jövedelmének csökkentése!
Simor András havi 25 milliója, sem akármilyen fizetés!
És a riporter véleménye a félmillió Euróra való csökkentésről: ,,Senki sem gondolhatja komolyan, hogy elfogadnak ilyen mértékű jövedelem csökkenést, ezek a hatalmas munkát végző emberek." Ez évi 140 millió Forint lenne!
Egy alkalmazott 100 éves keresetének felel meg!

2,És hát Szöőr Anna, (meg a keresztények?) összefogott Weisz Péterrel, hogy világnapot hirdessenek, a nemzetközi? népirtások és diktatúrák ellen!
Ez eddig így rendbe is lenne, ha nem nevezne meg senkit és semmit, vagy konkretizálná az alanyait az állítmányának!
De, hogy Annácska nem sajátította el a háztartásban azt az alapvető dolgot, hogy a színes ruha neműt nem szokták együtt mosni a fehérrel, az elég kompromittáló a számára!
Vagy lehet, hogy azok az arisztokrata ismerősei adták a szájába ezt a zseniális butaságot, akik őt annak idején beprotezsálták az egyetemre?
Az is érdekes lehet, hogy támogatói, hogy tudták arisztokrata létükre elérni, hogy mégis felvegyék az egyetemre?
Hogy lehet a Kádár rezsimet, a Pol-Pot rezsimmel, vagy a fasizmussal, netán a ma is létező szocializmussal egy kalap alá venni?
És ha már diktatúráról esik szó, miért nem említi meg a létező kapitalizmust, mint diktatúrát?
A mosónők nem túl nagy fizetésből élnek manapság, de azok legalább tudják, hogy mit mivel lehet együtt mosni!

3, Győztes nemzedéknek jelölte saját magát és korosztályát Orbán Viktor, akik legyőzték a zsarnokságot, és hazaküldték az elnyomókat! Sőt le fogják győzni az ingyenélőket is!

Legközelebb ez az Ember szembe fogja köpni a népet, és azt fogja állítani, hogy az a megtisztulás eszköze!
Eladták a legdrágább lehetőséget, az 500 éve hőn áhított magyar függetlenséget, annyi véráldozat után az első igazi lehetőséget!
Kettős igát akasztottak a nép nyakába. Elkötelezettséget és szegénységet!
Visszataszító!

4, Hogy lehet összeegyeztetni, hogy viselheti el egy társadalom, legyen az egy névtelen tagja is akár annak a társadalomnak, de hogy még szocialistának is vallja magát, sőt az ország vezető embere, milyen jogon vesz fel évente vagyonnyi összegeket egy termelőüzemből, ahol egy gazszálat sem tesz arrább.
Milyen jogon adják oda azok az emberek, akik azt az értéket megtermelték?
Van e megérdemeltsége, egy ilyen tulajdonosnak, hogy százmilliókat vegyen fel?

És ez az ember ünnepi beszédében harcra szólítja a népet a válsággal szemben!
Hát kell ehhez kommentár?
Miközben az országban hárommillió szegény ember él, a tíz millióból!
A munkaképes lakosság 56%-a van foglalkoztatva, várhatóan ez még tovább fog csökkenni!
A válságra hivatkozással a jövő évre bér és nyugdíj stop fog életbe lépni
A lakossági hitelek hatezer milliárdot tesznek ki, vagyis a lakosság el van adósodva
A válság áthidalására még 800 milliárd Forint hitel felvételét tervezik a Közép Európai Banktól felvenni! És már készpénzként kezelnek további 12 milliárd Dollár (2460 milliárd Forint) hitelt az IMF-től. (Nemzetközi Valuta Alap)
Az ország adóssága meghaladja a 25milliárd Dollárt, erről már nem is mernek, lassan beszélni, és nem árulják el az igazat!
Nos, ha hozzáadjuk ezt a csekély 16 milliárd dollárt (800+2460 milliárd Ft) több,
mint 40 milliárd dolláros adósság fogja terhelni az országot?????
Ha hozzáadjuk a lakossági 6000 milliárd Ft (30 milliárd Dollár) adósságát?????
Hetvenezermillió Dollár????
NA NEM!!!!
EZ NEM ÉLELEM, NEM TÜZELŐ, NEM ÉPÍTŐANYAG, NEM ELŐÁLLÍTOTT ÁRU!!!
Ez pénz, nem egyéb, mint spekuláció, szemfényvesztés, virtualitás, kapitalizmus!!!!!

Győztes nemzedék?

Megyeri Mihály
Debrecen 2008.- október - 27


 

A vesztüket érzik!

 

A nemzetközi kapitalizmus offenzívát indított, új ideológiai kotyvalékot tálal, mindent meghamisít, ami népi, nemzeti és internacionalista!

Szerény véleményem szerint az internacionalizmus mellé nagyon is létező és megerősödött új fogalmat kell bevezetni, az interkapitalizmust!

Míg azonban tartalmát illetően az internacionalizmus a népek összefogását hirdeti, addig az interkapitalizmus a nemzeti tőkék, (tulajdonok) összefogását jelenti!

Mint ahogy a fejlett nyugati demokráciák, nevüket is csúsztatva, kapitalista demokráciák helyett polgári demokráciáknak titulálják magukat!

Mert, hogy a demokrácia nem más, mint hatalom, ezért nem mindegy milyen jelzővel illetjük!

 Nos ez az interkapitalizmus mindent igyekszik elkövetni, hogy a becsapott, kizsigerelt volt szocialista országok népeit továbbra is félrevezesse, abban a hitben tartsa, hogy milyen rettenetes elnyomástól szabadultak meg, mióta cselédjei, kiszolgáltatott koldusai lettek a kapitalista világnak!

Ezekben az országokban most már tisztán látják, hogy csupán áldozati bárányok voltak a kapitalista gazdaság spekulációs terveiben.

Ezek a tervek egyformán szolgálták a gazdasági és stratégiai célokat is.

A gazdaságnak le kellett vezetni valahol a termelési feleslegeket (Áruház láncok)

Biztonságos tőkekiviteli területek tömegáruk gyártásához! (Opel, Nokia, Suzuki, Teva, stb.)

A megfelelően legyengített és magánosított gazdasági környezet ennek tökéletesen megfelelt.

A túltermelési válságok idején, mint egy biztonsági szelep, ezeknek a termelőegységeknek a termelését függesztik fel először a felhalmozott készletek kifutásáig!

Magyarul egyszerű válságkezelési övezetek szerepét töltik be ezek az országok.

A katonai stratégiai szempont is fontos, hiszen egy lépéssel ki lett tolva az ütközési, elhárítási, és felderítési zóna.

 Többször leírtam, most már bizonyságként is kezelhető akár, hogy a szocialista rendszereknek össze kellett omlani ahhoz, hogy a társadalom magasabbrendűségét polgárai megtapasztalják!

 Egy társadalomban, (közösségben) nem jöhet létre (köz) megegyezés, ingyenélők (nyertesek) és kizsákmányoltak (vesztesek) között! Mert a kapitalizmus a nyertesek és vesztesek világa!

Nincs szolidaritás, nincs esélyegyenlőség, nincs teljes foglalkoztatottság. Ebben a társadalomban ezek lehetetlenségek!

Ahol van alkotmány, ott az alkotmány, ahol nincs, ott a törvények az alaptörvények fordítják egymással szembe az embereket, az állam felépítménye, intézményrendszere, pedig kiszolgálja a tulajdont!

A kapitalizmus ugyanis a tulajdon és annak kifejezője a pénz társadalma, ahol is a társadalom maga fölé helyezte a tulajdont, a tulajdon hatalmát! A megszemélyesített tulajdon, a pénz lett a kapitalizmus fétise és démona!

A világ felismerte, egyre jobban felismeri a kapitalista gazdaság gátlástalan kapzsiságát, erőszakosságát, agresszivitását, társadalmi igazságtalanságát!

Egyre nagyobb ellenállásba ütközik Ázsiában, Dél Amerikában és azokban az országokban, ahol visszafordultak ebbe a rendszerbe, a volt szocialista országokban!

A volt szocialista országokban, a rendszerváltozással párhuzamosan újra kialakult és megerősödött a burzsoázia (nyertesek csapata, az ingyen jól élők tábora), akiknek érdeke a múltat gyalázni, meghamisítani!

Nos, a rászedett országokban élő tömegek felismerték a hazugságot, és ezt tudják a hatalom birtokosai is. Mindent elkövetnek, hogy hatalmi státuszukat továbbra is legalizálhassák!

Újabb hamisításokat indítanak el, mert látják, hogy kifulladt a hazugságáradat, a pantallóból kivillant az Ördög patája!

Magyarországon Szöőr Anna, Weisz Péterrel összefogva kijelentik, hogy semmi különbség nincs a volt szocialista rendszerek, a népirtó Pol-Pot Kambodzsája és a fasiszta Németország között, ezért egy kalap alá kell venni, és mint „totalitarizált diktatúrák rémtetteiről” megemlékező világnapot hirdetnek!

Ugyanez a műsor zajlik Lengyelországban. A Lengyel Szolidaritás nevű mozgalom évfordulóját ünnepelendő, Szolidaritás névvel vonatot indítottak Krakkóból Varsón át Gdanskba! Itt is hozzáadják az eseményhez Auswicot, és a varsói gettó lázadást!

Mire való, ez az aljas társítás!

Mire valók ezek az aljas társítások?

Ezek az aljas társítások arra valók, hogy azoknak a nyugati kapitalista demokráciákban élő kizsákmányolt alkalmazotti tömegeknek, akiknek nem volt még tapasztalatuk a szocialista valósághoz ilyen szörnyűséges képzetei legyenek a szocializmusról!

Azért nem semmi, ez az aljasság, vajon mit gondolnak az emberek erről?

Meddig lehet ezt még tűrni?

Meddig lehet még az érdemtelen tulajdonból ingyen élni?

Teljesen mindegy, hogy liberális, kommunista vagy kálvinista, zöldvérű, vagy kékvérű, vagy éppen űbermagyar, a gazembereknek börtönben a helyük!

 Megyeri Mihály

Debrecen, 2008.- december 09.


Szeretném megérni

 

Szeretném megérni, hogy az emberek megértsék, hogy milyen aljas világban élnek!
Megértsék, hogy egymás ellen fordítják őket!
Megértsék, hogy ez sehová nem vezet!
Faragott követ, festett képet imádnak, helyeztek maguk fölé!
Ez csak a természet és önmaga pusztulásához vezethet!
Szeretném megérni, hogy ezt felismerjék!


Fejünk felől a tetőt, lábunk alól a földet

VAJON HOGYAN ÉRTELMEZI ?

A függetlenséget és a szabadságot, a lassan megszobrosodott, de főleg megtollasodott
Magyar politikai elit, ha azok hibáját fizetjük meg, akikhez oly nagy hévvel és lelkesedéssel vezettek bennünket!
Itt vezetik le a túltermelés okozta válság nagy részét, itt zárják be először a gyárakat!
Kölcsönöznek arra pénzt, hogy tartósan fizetni tudjuk azokat a munkanélkülieket, akiket ők küldtek el.
Arra is adnak pénzt, hogy a felhalmozott adósságot fizetni tudjuk a termelés jövedelmének elmaradása miatt!
Vagyis az elmaradt jövedelmet is megfizettetik velünk, nem akárhogyan, hanem kamatostól!
Az európai 120-millió lelket számláló volt szocialista országok
egyszerű válságkezelési területek.

HA MEGKÉRDEZHETEM? TITEKET KÉRDEZZELEK MEG?
MIT ADTAK ŐK NEKÜNK?
PÉNZT!
A folyamat elindult, folytatódni fog! Nálunk a kutya nyakában is rádió telefon van, de, hát a PC-t már visszautasította, a NOKIÁT is be kell majd zárni, meg sorban a többit!
Szó szerint milliók kis híján fagyoskodnak, a kilakoltatás veszélye fenyegeti őket,
napi kenyérgondokkal küszködnek!
Ha ez így folytatódik fejünk felől a tetőt, lábunk alól a földet is ellopják!
Közeledik 2013 a szabad földvásárlások lehetősége!
Még mindig a vállunkra emeljük Őket ?
A győztes nemzedéket?


Megyeri Mihály
Debrecen 2008.- november - 26.


 

 

                                      


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.